MAS PODBRNĚNSKO O.S. - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

  
  MAS PODBRNĚNSKO O.S.

  MAS PODBRNĚNSKO O.S.

  Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, založeným na principech metody LEADER. Jeho činnost je postavena na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce a řadí se mezi tzv. místní akční skupiny (zkratka MAS). Je otevřené všem subjektům, které se ztotožňují s posláním tohoto občanského sdružení.

  Hlavním cílem sdružení je podpora členů a ostatních subjektů v území Podbrněnska v konkrétních projektech a aktivitách, vedoucí k trvale udržitelnému všestrannému rozvoji území. 

  Předmětem činnosti sdružení je zejména:

  • vytvoření a průběžná aktualizace integrované strategie území a její implementace,
  • vytváření podmínek pro širokou spolupráci při rozvoji vymezeného území na principu místních partnerství dle metody LEADER,
  • iniciování a podpora aktivního zájmu obyvatel o všestranný rozvoj území,
  • podpora všestranného rozvoje venkova, obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu,
  • pečování o hospodářský rozvoj území, podpora a propagace místních podnikatelských subjektů, podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí,
  • podpora projektů v rámci přijaté strategie prostřednictvím programu LEADER a dalších programů EU a ČR,
  • implementace programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko,
  • zajištění administrativních činností spojených s implementací programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko,
  • příprava a vypisování výzev pro předkládání projektů,
  • hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu,
  • výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER,
  • evidence a monitorování realizace projektů,
  • pořádání odborných přednášek, tematických zájezdů, stáží, seminářů, konferencí,
  • vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů,
  • další činnosti vyplývající z povinnosti implementace programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko,
  • vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů území MAS,
  • samostatná příprava a zpracovávání žádostí do programu EU a ČR za účelem zajištění provozu organizační struktury MAS Podbrněnsko za účelem dosažení výše uvedených činností,
  • metodická a administrativní pomoc jiným subjektům při zpracovávání žádostí o dotace do programů EU a ČR,
  • zřízení a provoz organizační struktury, včetně všech organizačních složek MAS, která bude schopna zajišťovat implementaci programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko a plnit další výše uvedené činnosti.