ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


MAS PODBRNĚNSKO O.S.

MAS PODBRNĚNSKO O.S.

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, založeným na principech metody LEADER. Jeho činnost je postavena na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce a řadí se mezi tzv. místní akční skupiny (zkratka MAS). Je otevřené všem subjektům, které se ztotožňují s posláním tohoto občanského sdružení.

Hlavním cílem sdružení je podpora členů a ostatních subjektů v území Podbrněnska v konkrétních projektech a aktivitách, vedoucí k trvale udržitelnému všestrannému rozvoji území. 

Předmětem činnosti sdružení je zejména:

 • vytvoření a průběžná aktualizace integrované strategie území a její implementace,
 • vytváření podmínek pro širokou spolupráci při rozvoji vymezeného území na principu místních partnerství dle metody LEADER,
 • iniciování a podpora aktivního zájmu obyvatel o všestranný rozvoj území,
 • podpora všestranného rozvoje venkova, obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu,
 • pečování o hospodářský rozvoj území, podpora a propagace místních podnikatelských subjektů, podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí,
 • podpora projektů v rámci přijaté strategie prostřednictvím programu LEADER a dalších programů EU a ČR,
 • implementace programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko,
 • zajištění administrativních činností spojených s implementací programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko,
 • příprava a vypisování výzev pro předkládání projektů,
 • hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu,
 • výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER,
 • evidence a monitorování realizace projektů,
 • pořádání odborných přednášek, tematických zájezdů, stáží, seminářů, konferencí,
 • vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů,
 • další činnosti vyplývající z povinnosti implementace programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko,
 • vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů území MAS,
 • samostatná příprava a zpracovávání žádostí do programu EU a ČR za účelem zajištění provozu organizační struktury MAS Podbrněnsko za účelem dosažení výše uvedených činností,
 • metodická a administrativní pomoc jiným subjektům při zpracovávání žádostí o dotace do programů EU a ČR,
 • zřízení a provoz organizační struktury, včetně všech organizačních složek MAS, která bude schopna zajišťovat implementaci programu LEADER v regionu působnosti MAS Podbrněnsko a plnit další výše uvedené činnosti.